Algemeen reglement (statuten)

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE
VERENIGING KBO Spierdijk

K.V.K.Nr: 73044741

Inhoudsopgave

Artikel 1 Verantwoording                                                                                                           

1.1 Grondslag 
1.2 Statuten en Reglementen KBO Spierdijk                                                                   

Artikel 2 Doel      

                                                                                                                          

Artikel 3  Bestuur van de KBO-afdeling                                                                                   

3.1. De voorzitter
3.2. De secretaris 
3.2.1 taken
3.3 De penningmeester
3.3.1 taken                                                                                                                  

Artikel 4 Ledenadministrateur                                                                                                   

4.1 Positie
4.2 Taken                                                                                                                          

Artikel 5 Geldmiddelen                                                                                                               

Artikel 6 Contributie                                                                                                                   

6.1 Hoogte contributie 
6.2 Wijze van inning
6.3 Beeindiging lidmaatschap                                                                                           

Artikel 7 Slotbepaling                                                                                                                 

7.1 Aanvullende bepalingen of aanvullend reglement 
7.2 Voorwaarden aanvullende bepalingen of aanvullend reglement 
7.3 Inwerkingtreding                                                                                                         
  

Artikel 1     Verantwoording


1.1       Grondslag

Dit Algemeen Reglement voor de vereniging KBO Spierdijk bevat aanvullende regelingen op de statuten van KBO Spierdijk zoals deze op 19-07-2018 gepasseerd zijn bij de notaris.
Krachtens artikel 18 lid 1 van bovengenoemde statuten kunnen er door de algemene ledenvergadering één of meer reglementen worden vastgesteld. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met de statuten.

1.2       Statuten en Reglementen KBO Spierdijk

Als lid van KBO Spierdijk,  dient de vereniging de toepasbare delen van de statuten en reglementen van KBO-Spierdijk te respecteren.


Artikel 2   Doel


Zoals vermeld in art. 2 lid 4 van de statuten van de vereniging, zijn de kernwaarden van de vereniging als volgt uitgewerkt:
 “De vereniging functioneert voor en door senioren. De vereniging zal haar activiteiten afstemmen op de belangen en wensen van senioren in het algemeen en haar leden in het bijzonder.”
Ook niet leden kunnen deelnemen aan de activiteiten, mits de intentie er is om een lidmaatschap te aanvaarden.
Het bijwonen van lezingen en activiteiten die algemeen belang dienen zijn altijd toegankelijk.
Deelname aan de activiteiten is op eigen risico.
Terneinde de doelstellingen te bereiken, maakt het bestuur gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers dragen zorg voor de uitvoering van de door het bestuur gewenste activiteiten.

Artikel 3  Bestuur van KBO-Spierdijk


3.1.     De voorzitter


De voorzitter leidt de vergaderingen van de leden en het bestuur.
Met de overige leden van het bestuur zorgt hij voor uitvoering van de besluiten van de vergaderingen.

 

3.2.     De secretaris

3.2.1    taken

De secretaris draagt zorg voor:

-           de uitgaande en ingekomen stukken.
             Hij/Zij doet op iedere bestuursvergadering hierover mededelingen;  
-           een passende administratie en maakt, of een notulist, van alle vergaderingen een
             verslag of een besluitenlijst en voert de correspondentie;
-           een duidelijk en overzichtelijk jaarverslag, waarin de activiteiten in het voorbije jaar worden vermeld.3.3      De penningmeester

3.3.1    taken

De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij draagt zorg voor:

-           de inning van de contributie en de subsidieaanvragen;.
-           een tijdige betaling van de door KBO-Spierdijk vastgestelde contributieafdracht;

-           een overzichtelijke boekhouding van de inkomsten en uitgaven;

-           het uitbrengen van een financieel jaarverslag over elk boekjaar, waarbij een
             verklaring  van de kascontrolecommissie is gevoegd;

-           Tussentijds geeft hij het bestuur inlichtingen over de stand van de financiën.

Artikel        4       Ledenadministrateur

4.1       Positie

Deze functie kan worden gecombineerd met de functie van secretaris of penningmeester.

4.2       Taken

-           De ledenadministrateur maakt voor zijn taken gebruik van het  via KBO-NH geleverde
             centrale ledenadministratie systeem volgens het daarvoor geldende protocol en de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

-           De ledenadministrateur draagt zorg voor de verstrekking van de KBO passen.
-           het bijhouden van het interne excel leden data bestand.

 

 

Artikel 5     Geldmiddelen

De geldmiddelen van de KBO-Spierdijk bestaan uit  de contributie van de leden en kunnen daarnaast bestaan uit subsidies, giften, donaties en overige baten.

Artikel 6     Contributie

6.1       Hoogte contributie

Het bestuur bepaalt de hoogte van de contributie, die verschuldigd is wanneer
een persoon in de loop van het kalenderjaar toetreedt als lid.

6.2       Wijze van inning

De contributie wordt geïnd door de vereniging. De wijze van inning van de contributie wordt door het bestuur van de vereniging jaarlijks vastgesteld.

6.3       Beeindiging lidmaatschap

Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het boekjaar heeft geen restitutie

van contributie plaats. Het bestuur van de afdeling kan afwijken van het bepaalde in dit lid.

Beeindiging van lidmaatschap dient voor 30-4 opgegeven te worden
in verband met afdracht aan KBO-NH en Unie-KBO anders worden de gemaakte kosten doorberekend

Artikel 7     Slotbepaling


7.1       Aanvullende bepalingen of aanvullend reglement   

Het bestuur van KBO-Spierdijk kan aanvullende bepalingen in dit reglement opnemen of een aanvullend reglement vaststellen.

7.2       Voorwaarden aanvullende bepalingen of aanvullend reglement

De aanvullende bepalingen of het algemeen reglement mogen geen bepalingen

bevatten in strijd met dit reglement, de statuten van de vereniging of de statuten en

de reglementen van  KBO-NH.

7.3       Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking na vaststelling door de Algemene Vergadering.
de dato: 11-02-2020